Lämmöneristeiden paloturvallisuus

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan sen käyttötarkoituksen edellyttämällä tavalla paloturvalliseksi. Palon syttymisen vaaraa on rajoitettava. Rakennuksen kantavien rakenteiden on oltava sellaiset, että ne palon sattuessa kestävät vähimmäisajan ottaen huomioon rakennuksen sortuminen, poistumisen turvaaminen, pelastustoiminta ja palon hallintaan saaminen. Palon ja savun kehittymistä ja leviämistä rakennuksessa sekä palon leviämistä lähistöllä oleviin rakennuksiin on pystyttävä rajoittamaan. Rakennuksen rakentamisessa on käytettävä paloturvallisuuden kannalta soveltuvia rakennustuotteita ja teknisiä laitteistoja. Rakennuksen on oltava sellainen, että siinä olevat voivat palon sattuessa pelastautua tai heidät voidaan pelastaa. Pelastushenkilöstön turvallisuus on rakentamisessa otettava huomioon.

Pääsuunnittelijan, rakennussuunnittelijan ja erityissuunnittelijan on tehtäviensä mukaisesti huolehdittava rakennuksen suunnittelusta siten, että rakennus käyttötarkoituksensa mukaisesti täyttää paloturvallisuudelle asetetut olennaiset tekniset vaatimukset. Paloturvallisuudelle asetetut olennaiset tekniset vaatimukset täyttyvät, jos rakennus suunnitellaan ja rakennetaan noudattaen paloturvallisuusasetuksessa esitettyjä luokkia ja lukuarvoja.

Paloturvallisuusvaatimukset täyttyvät myös, jos rakennus suunnitellaan ja rakennetaan perustuen oletettuun palonkehitykseen, joka kattaa kyseisessä rakennuksessa todennäköisesti esiintyvät tilanteet. Vaatimuksen täyttyminen on todennettava tapauskohtaisesti ottaen huomioon rakennuksen ominaisuudet ja käyttö.

Enintään 56 metriä korkean rakennuksen ulkoseinärakenteen toimivuus palotilanteessa voidaan osoittaa myös täyden mittakaavan kokeella.

Suunnitteluratkaisun tulee täyttää paloturvallisuusasetuksen perustelumuistiossa esitetyn vaatimuksen =>  mm. osoittaako tehty täyden mittakaavan palokoe, että suunnitteluratkaisu (detaljeineen, kuten aukkojen ja tuuletusvälien suojauksineen) ei lisää palo-osastosta toiseen eikä rakennuksesta toiseen tapahtuvaa palon leviämisen riskitasoa verrattuna luokkiin ja lukuarvoihin.

Palamattomat lämmöneristeet suojaavat rakenteita ja ehkäisevät palon leviämistä

Mineraalivillatuotteet ovat palamattomia ja sen vuoksi niitä voi käyttää ilman rajoituksia kaiken tyyppisissä rakennuksissa. Samalla ne parantavat myös osastoivien rakenteiden palonkestävyyttä, jolloin palo ei leviä rakennuksessa toiselle palo-osastolle. Mineraalivillatuotteet eivät muodosta palon yhteydessä haitallisia palokaasuja eikä niistä tipu paloa levittäviä palavia pisaroita.

Suunnittelija määrittelee rakennuksen paloluokan mm. rakennuksen käyttötarkoituksen, henkilölukumäärän ja rakennustyypin mukaan. Myös rakennuksen koko ja korkeus vaikuttaa luokkaan. Mitä vaativampi paloluokka on kyseessä, sitä korkeammat vaatimukset käytettäville materiaaleille ja rakenneratkaisuille asetetaan.

Rakennuksen paloturvallisuuteen vaikuttavia ratkaisuja tehtäessä on tärkeää tuntea paloasetuksen asettamat vaatimukset sekä se, kuinka eri rakenteet ja tuotteet käyttäytyvät palotilanteessa.

Lisää tietoa rakennusten paloturvallisuuteen liittyvistä määräyksistä ja ohjeistuksista: 

Lisää aiheesta seuraavissa artikkeleissa: